Sabiedriskās organizācijas

Latvijas Jaunatnes padome

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) ir Latvijas Republikas bērnu un jaunatnes sabiedrisko organizāciju apvienība, kas dibināta 1992.gada septembrī.

LJP mērķi un uzdevumi ir jaunatnes organizāciju kopuma pārstāvniecība Latvijā un ārzemēs, jaunatnes organizāciju veidošanās un attīstības sekmēšana, jaunatnes organizāciju sadarbības veicināšana, ar jaunatni saistīto projektu ekspertīze, jaunatnes interešu aizsardzība izglītības, sociālajā un citās jomās, jaunatnes programmu un organizāciju finansiāla atbalsta veicināšana, jaunatnes veselīga dzīves veida veicināšana, informācijas izplatīšana par jaunatni un jaunatnes organizācijām, piedalīšanās valsts jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā.

Kopš dibināšanas brīža par tās dalīborganizācijām ir kļuvušas dažādas jaunatnes organizācijas, kas pārstāv plašu jaunatnes organizāciju spektru – gan skautu, kristīgās, ekoloģiskās un kultūras, gan izglītības, sociālā darba un jaunatnes politiskās organizācijas. Daudzas no šīm organizācijām ir Eiropā un pasaulē zināmu starptautisku organizāciju dalīborganizācijas, citas savukārt ir veidotas pēc Latvijas jauniešu iniciatīvas.

Sadarbībā ar citām jaunatnes un nevalstiskajām organizācijām, Eiropas valstu Jaunatnes padomēm, kā arī Valsts Jaunatnes iniciatīvu centru, LJP organizē jaunatnes organizāciju vadītāju un līderu apmācību, rīko seminārus un diskusijas jautājumos, kas skar jaunatnes organizāciju intereses, veido starptautiskās sadarbības projektus un izglītojošas vizītes, organizē jaunatnes organizāciju informācijas dienas, izklaides un sporta pasākumus bērniem, kā arī piedalās valsts jaunatnes politikas attīstības veicināšanā.

LJP ir Eiropas Jaunatnes foruma, kas apvieno Eiropas valstu Nacionālās Jaunatnes padomes un Starptautiskās Jaunatnes nevalstiskās organizācijas, dalīborganizācija. LJP līdzdarbojas arī Baltijas Jaunatnes foruma darbībā, kas apvieno Baltijas jūras robežvalstu Jaunatnes padomes, lai apmainītos ar informāciju un dalītos pieredzē par jaunatnes politiku savās valstīs un izstrādātu kopējus sadarbības projektus.

Audēju iela 5
Rīga, LV-1050
tel./fakss 7814147, 7814148
e-pasts : talivaldis.kronbergs@bkc.lv; gunta@iks.lv
www.geocities.com/latvijas_jaunatnes_padome 

Latvijas Skolu sporta federācija

LSSF mērķis ir veicināt mācību iestāžu >sporta attīstību un stimulēt skolu sporta organizāciju veidošanos. Organizācija par mērķi sev izvirza sporta kā veselīga dzīves veida popularizēšanu, kā arī radīt iespēju bērniem un jauniešiem atbilstoši katra spējām un vēlmēm nodarboties ar sportu.

Annas iela 2
Rīga, LV-1001
tel./fakss 7376759
e-pasts: dainis30@navigators.lv

Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija

LBJISF mērķis ir saskaņot bērnu un jauniešu invalīdu sporta sabiedrisko organizāciju darbību, veicināt bērnu un jauniešu invalīdu integrēšanu sabiedrībā. LBJISF uzdevums ir radīt iespēju bērniem un jauniešiem invalidiem nodarboties ar sportu atbilstoši viņu spējām un interesēm, kā arī organizēt sporta pasākumus bērniem un jauniešiem.

Lāčplēša iela
Jelgava, LV-3002
tel./fakss 30-80781
e-pasts: lbjisf@mailbox.jelgava.lv
www.lbjisf.lv

Latvijas bērnu un jaunatnes  atturības federācija

LBJAP apvieno un aktivizē cilvēkus, kuri apzinās apreibinātājvielu nodarīto ļaunumu. Organizācijas biedri vēlas pašizglītoties un informēt sabiedrību par apreibinātājvielu lietošanas kaitīgumu, radīt bērniem un jauniešiem reālus apstākļus laika pavadīšanai bez aproibinātājvielām.

Marijas iela 1 – 25 Rīga, LV-1001
tel. 7213990, 9433233
fakss 7333351
e-pasts: jaf@telia.lv 

Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas “Papardes zieds” Jauniešu grupa

“Papardes zieda” Jauniešu grupas mērķis ir nodrošināt Latvijas jaunatni ar augstas kvalitātes informāciju par ģimenes plānošanu un veselību, organizēt un atbalstīt augstas kvalitātes pakalpojumus, kas vērsti uz reproduktīvās veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

Vaļņu iela 3 Rīga, LV-1050
tel. 7242700
fakss 7820605
e-pasts: lfpa@mailbox.riga.lv
www.papardeszieds.lv 

Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija

LSWO mērķis ir audzināt fiziski, intelektuāli, garīgi, sabiedriski attīstītu un atbildīgu jaunatni. LSGCO biedri un dalībnieki atzīst reliģiskos principus, palīdz citiem cilvēkiem, savai tautai un zemei, attīsta draudzību un sadarbību ar citām tautām, ir atbildīgi par sevis pilnveidošanu.

Lāčplēša iela 87
Rīga, LV-1011
tel./fakss 7289831
e-pasts: skauti@bkc.lv
www.lsgco.from.lv; www.scout.org; www.wagggsworld.org

Jaunatnes Kristīgā savienība

JKS mērķis ir apvienot Latvijas iedzīvotājus savstarpējai palīdzībai un kopējam darbam – vispusīgi attīstītas personības veidošana, darbības pamatā liekot kristietības principus. Attīstīt sapratni, savstarpēju cieņu un sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā visu to cilvēku vidē, kuri vēlas iesaistīties JKS draudzībā un sadarbībā. JKS mērķis ir pilsoniskas un demokrātiskas Latvijas veidošana.

Audēju iela 5
Rīga, LV-1050
tel. 7220350, 7228992, 7213133
fakss 7224785
e-pasts: jks@jks.lv
www.vmca.int; www.eav.org; www.worldwca.org 

Bērnu Vides skola

BVS veicina Latvijas izglītības sistēmas pilnveidošanos un iesaista Latvijā dzīvojošos bērnus un jauniešus dabas un vides aizsardzības kustībā, veicina interesi par Latvijas dabu, izstrādā mācību saturu vides izglītībā, sagatavo un izdod mācību metodiskos materiālus vides izglītībā.

a/k 364
Rīga, LV-1050
tel. 7288942
tel./fakss 7289318
e-pasts: bvs@parks.lv
www.bvs.parks.lv

Latvijas Jauno zemnieku klubs

LJZK darbības pamatmērķis ir jauno zemnieku kustības attīstība un lauku jaunatnes vispusīga izglītošana.

Savā darbībā LJZK veicina zemnieku kustības attīstību Latvijā, izglīto savus biedrus, veicina un atbalsta biedru intereses.

Ganību dambis 24a
Rīga, LV-1006
tel./fakss 7381346
e-pasts: dace@jzk.apollo.lv 

Latvijas Mazpulku organizācija

Latvijas mazpulku mērķis ir apvienot valstiski un nacionāli domājošus jauniešus, ieaudzinot viņos pienākuma apziņu un tēvzemes mīlestību, stingru, nelokāmu raksturu, darba prieku un pareizu darba izpratni, ka arī sekmēt jaunāko saimniecisko panākumu un zināšanu izplatīšanos. Latvijas mazpulki darbojas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, jūrniecībā, zvejniecībā, kā arī amatniecības un tehnikas nozarēs.

Ezermalas iela 24/26
Rīga, LV-1014
tel. 7557998, 9418737, 9115267
fakss 7557697
e-pasts: kilze@hotmail.com

Latvijas Jaunatnes Sarkanais krusts

LTSK ar savu darbību vēlas papildināt Latvijas Sarkanā krusta humāno darbu sabiedrības labā, popularizējot sabiedrībā Sarkanā krusta principus un starptautiskās cilvēktiesības, sniegt palīdzību sociāli vājākām sabiedrības grupām, veicinot veselīgu dzīves veidu un veselības aizsardzību jaunatnes vidū, paplašināt jaunatnes starptautisko sadarbību. LJSK apmāca brīvprātīgos un vadītājus, organizē darba un atpūtas nometnes, veic starptautisku informācijas un pieredzes apmaiņu.

Skolas iela 1
Rīga, LV-1010
tel. 2275635
fakss 2275406
e-pasts: youth@redcross.lv
www.redcross.lv

Asociācija “Jaunatne pret AIDS”

Asociācijas “Jaunatnes pret AIDS” mērķis ir pievērst sabiedrības, īpaši jauniešu, uzmanību cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) un AIDS problēmām, veikt informācijas un izglītības darbu ar jaunatni un sociālā riska grupām, propagandējot veselīgu dzīves veidu, lai ierobežotu HIV/AIDS epidēmijas izplatību Latvijā.

Klijānu iela 7
Rīga, LV-1012
tel. 7372275
fakss 7339954
e-pasts: gita@latnet.lv 

Latvijas Studentu apvienība

LSA mērķi ir valsts līmenī pārstāvēt Latvijas studentu intereses ārvalstīs, pašpārvalžu līmenī veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu, rūpēties par izglītības kvalitāti un tās konkurētspējīgu Eiropas un pasaules mērogā, kā arī sekmēt likumdevēju un izpildvaru ieinteresētību izglītības problēmās.

Baznīcas iela 5 – 20
Rīga, LV-1010
tel. 7240664
Fakss 7240862
e-pasts: lsa@latnet.lv

Latvijas Jaunatnes veselības centru padome

LJVSP mērķis ir nodrošināt reģionālos jaunatnes veselības centrus ar kvalitatīvām mācību programmām, profesionālās meistarības pilnveides kursiem, semināriem un pieredzes apmaiņu. Sakārtot reproduktīvās veselības izglītību valsts līmenī, iestāties par pamattiesībām būt informētam par ģimenes plānošanas aspektiem, par savu seksuālo un reproduktīvo veselību.

Parka iela 1
Ogre, LV-5000
tel./fakss 50-23360
e-pasts: ljvcp@apollo.lv

Latvijas Kristīgā studentu brālība

LKSB darbība ir virzīta uz to, lai studentiem, esot tālumā no draudzēm, būtu iespēja pieaugt atziņā un ticībā Kristum, kā arī veikt misijas darbu studentu vidū. Mēs satiekamies Bībeles studiju grupās, nometnēs, konferencēs, lekcijās un draudzības vakaros. Organizācijas ticības un darbības pamatā ir kristietības pamatprincipi un patiesības, kuras atzītas visās Latvijas evaņģēliskajās konfesijās.

Mārupes iela 16 – 310
Rīga, LV-1002
tel. 7611602, 9445667
fakss 7601894
e-pasts: lksb@mail.com

Kristīgi izglītojošs bērnu un jaunatnes centrs “Matejs”

Centra “Matejs” mērķis ir radīt drošu un mīlestības pilnu vidi, dot iespēju izglītoties, balstoties uz kristīgām vērtībām visu vecumu pārstāvjiem, bet jo īpaši bērniem un jauniešiem, palīdzēt cilvēkiem integrēties sabiedrībā neatkarīgi no veselības stāvokļa un sociālās izcelsmes.

Matīsa iela 50b
Rīga, LV-1009
tel. 7506028, 9282140
Fakss 2277218
e-pasts: centrs@matejs@parks.lv

Bērnu un jauniešu organizācija “Jaunie vanagi”

“Jauno vanagu” uzdevums ir apvienot bērnus, jauniešus un pieaugušos, kuri vēlas aktīvi apgūt un brīvprātīgi dot jaunatnei zināšanas un iemaņas, un aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē. “Jaunie vanagi” paaugstina bērnu un jauniešu pašapziņu, popularizē un aizstāv bērnu un jauniešu tiesības, kā arī sniedz zināšanas, kas veicina bērnu un jauniešu iespējas līdztiesīgi piedalīties demokrātiskos procesos un sabiedrības dzīves ietekmēšanā.

Baznīcas iela 30
Rīga, LV-1010
tel./fakss 2270039
e-pasts: jvanagi@latnet.lv

Sabiedriskā organizācija “Kultūra. Iecietība. Draudzība”

Organizācijas “Kultūra. Iecietība. Draudzība” darbības mērķi un uzdevumi ir organizācijas biedru iepazīstināšana ar citām nācijām un valstīm, stereotipu laušana, demokrātijas principu un vispārcilvēcisko vērtību popularizēšanā, brīvas un radošas darbības veicināšanā, kā arī nacionālā kooperācija, pamatojoties uz demokrātiju un iecietību.

Lielvārdes iela 121 – 70
Rīga, LV-1084
tel. 7010668
Fakss 7010669
e-pasts: kelim16@hotmail.com

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Jaunatnes nozare

LELB Jaunatne nozare ir demokrātiska un kristīga kustība, kas vieno jauniešus un jaunus cilvēkus kopīgam radošam darbam Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā. Luterāņu jauniešu mērķis saskan ar Kristīgās baznīcas mērķi – pasludināt Evaņģēliju par Jēzu Kristu šajā pasaulē.

M.Pils iela 4
Rīga, LV-1050
tel. 7229484, 9471128
Fakss 7820041
e-pasts: konsistorija@parks.lv
www.lutheran.lv

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas  Diakonijas centrs

LELB diakonijas centra mērķis ir mazināt vardarbību ielas bērnu vidū, sniegt psiholoģisku atbalstu vardarbībā cietušajiem bērniem un dot ielu bērniem alternatīvu kriminālajai un antisociālajai videi uz ielas, kurā viņi potenciāli iesaistās. Veicina ielu bērnu iestāšanos vai atgriešanos skolās. Baznīcas, nevalstisko un valstisko organizāciju un institūciju sadarbības veidošana sociālās aprūpes jomā. Dažādu sabiedrības sociālo slāņu savstarpējās sapratnes veicināšana. Aktivizēt sabiedrību labdarībai.

M.Pils iela 4
Rīga, LV-1050
tel. 7229484, 9471128
Fakss 7820041
e-pasts: konsistorija@parks.lv
www.lutheran.lv

Apvienoto Nāciju Starptautiskā Narkotiku kontroles programma (UNDCP)

1999.gada rudenī uzsākusi jaunu projektu, kura gaitā tiek izstrādāta mācību programma par atkarību izraisošo vielu profilaksi, mācību līdzekļi skolēniem un metodiskie norādījumi skolotājiem.

ANO nams, Pils ielā 21
Rīga, LV-1167
tel. 7503693
fakss 7503603
e-pasts: signe.rotberga@undp.org

Internacionālais Atturības klubs “Avante”

Kluba mērķis ir apvienot cilvēkus, kuri apzinās postu, ko visai sabiedrībai un katram tās loceklim nodara apreibinātājvielu lietošana, nelieto tās, neatbalsta to lietošanu un uzskata, ka tā nav savienojama ar cilvēciskās ētikas pamatprincipiem. Klubā ir ļoti plašs un interesants pasākumu klāsts.

Aptiekas iela 7/9
Rīga, LV-1005
tel./fakss 2590478
e-pasts: shakro@neonet.lv; edg@neonet.lv; davit@latnet.lv

Jaunatnes sporta klubs “Velogrupa”

“Velogrupas” mērķi un uzdevumi ir veselīgas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai un paaugstināšanai, sporta veidu attīstības sekmēšana, augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana, demokrātijas principu un vispārcilvēcisko vērtību ievērošana fiziskajā kultūrā un sportā.

Strēlnieku iela 1b
Rīga, LV-1010
tel. 7505190, 9284624
e-pasts: velogrupa@parks.lv

Sporta apvienība “Duksis”

SA “Duksis” rīko sporta un izklaidējošus pasākumus, seminārus, konferences, konkursus, nometnes, pārgājienus un citus atraktīvus pasākumus. Organizācijas pamatmērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu, iestāties par bērnu tiesību ievērošanu.

SA “Duksis”
Mālkalnes prospekts 24 – 19
Ogre, LV-5003
tel. 9226470
fakss 2270029
e-pasts: jvanagi@latnet.lv 

Jauniešu klubs “10×10”

JK “10×10” pamatuzdevums ir radīt optimālus apstākļus jauniešu interešu izkopšanai, intelektuālai attīstībai, profesijas izvēlei, mērķtiecīgai brīvā laika pavadīšanai un atpūtas organizēšanai. Kluba mērķis ir ievērot jauniešu intereses, veicināt arodizvēli, brīvā laika saturīgu pavadīšanu, veselības nostiprināšanu, palīdzēt nostiprināt attiecības ar vienaudžiem un vecākiem, kā arī izkopt spējas un māku kontaktēties.

Sporta iela 1
Tukums, LV-3100
tel. 31-25656, 9114787
Fakss 31-81021
e-pasts: jk10x10@hotmail.com